Address: House #01, Sonargaon Janapath road, Sector-12, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh

    

Gum Tape